Home
March 15, 2019  Original

April 8, 2019  Update

 

漢字河洛音  英文拼音簡易法

Copyright © Robert S. Hsu Ph.D., R.Ph. (California), 2019 All rights Reserved 編著者 許松勇  版權所有  請勿翻印

 

臺北市河洛漢語研究協會  採用並推廣本法.

漢字河洛音  詳載於<康熙字典 > (1716AD) <說文解字詁林> (1928AD), 2部字典傳承傳統中華漢字文明不中斷,  2部字典之注音屬京城地區漢字河洛音.
本文傳承 <廣韻 >(1008AD) 漢字4聲調: (1,2) (4) (3) (5 即輕聲). 一個漢字常有多個聲調, 本文僅列其一.

本套拼音法 ROC教育部彼套 大同小異, 但更簡單易學. 字音無標準音, 各地有異, 聽懂即可也.

 

 

英文字母  a    u 之漢字河洛音:  

a      河洛音 ,

: hap5, ap5, pak5, tap5, (音同格,合併也) kap5, hiam2, k(h)iam, 含頁 am3, (晚也) am3, ()(尚未) ia (bue5), ka, ka5, ha2, gan2, k(h)uan2, (示示) suan3, suat5, kuat5, kiap5, lan2. 10/26/2018 (Fri.) L.A.
 

b      河洛音 b ,

: bau4, bi4, bi2, bou2, bong2, be2, be2, be5, be4, be5, bue3 bi3, bi3,,, bian4, bian, bong3, bing4, bin4, bin, bu4, bu4, bu, bu4, bo4, bo, bo3, but5. 10/28/2018 (Sun.) L. A.
 

c, d    不用

 

e      河洛音 ,

: hue4, bue3 be3 (亦讀成 bi3), k(h)ik5 k(h)ek5, tik5 tek5, tsik5 tsek5, tik5 tek5, t(h)et5, t(h)et5, e2, k(h)e4, ke, het5, tse3, (祭也)( 禘紙) te4 (te4 tsua4), ge2, sik5 sek5, hue. 10/29/2018 (Mon.) L.A.
 

f      不用

 

g      河洛音 g,

: go3, gi2, gu3, guan4, gek5, giap3, (笨也) gam5, guan2, gi4, gu2, ge2, gai3, gan4, gian2, gan2, giam2, gian, gin2. 10/30/2018 (Tue.) L. A.
 

h      河洛音 ,

: hou4, ho3, ho3, ho3, ho4, ho2, ho, ho5, hiang hiong, hian2, hun2, hai2, hing2, huat3, (音系) (熱也) hip5, hi4, ho5, ha5 huan2 k(h)uan2, hun, hun, hai3. hai4, hai3, hou3, hau3, hou2, han3, hi, hi, han4. 11/2/2018 (Fri.) L. A.

 

i      河洛音 ,

 : i, it5, iap5, ia4, // li4, k(h)i4, ki4, jip5, kip3, (音居)(縮也) kiu, sip5, kin3, iu5, iu, iau5, iau3, iau5, iak5, iong3, (吉也) ki2, im5, in, it5, i, i, i, in, im, im, in. ing4, ing, ing, kin4, kim, pi4, kui3, ki4, ki3, tsi4, tsi4, tsi4.
 

j      河洛音 j ,

: jim4, jiong2, ji2, ji2, jin2, iiok5, jip5, jiok5, jim2, ju5, jim3, jin3, jiang4, jet5 jua5, ju5, ju lu,
jit3, jiok5, jian2, jin2, 11/4/2018 (Sun.) L. A.

 

k      河洛音 ,

: kiu4, kai4, kui5, kak5, kak5 (5表短促輕聲), kuan3, 艮頁 kun4, kim3, (倒也) kuat4, ki, kiu2, (地祇神) ki5, kue5, ki, kiok5, kam, kin, kin, king, kun4, kau4, kui3, ki4, ke3, ke4, kiu4, kiu, ku, ko, ko4, ko4, kou3, kok5, kut5, kok5, kui, ku, ko, ko, ko, ko3, ko4, ko4, ko, ka, ka, ka ke, kai, ke, kai5, ket5, ket5, kau3, ko, ki4, kau2, kam4, kian3, kiann3, kam3, kiam3, kiong3, kong4, kong, kang, kong, kiong, kiong, kiong.

 

k(h) kh      河洛音 ,

: k(h)ua5, k(h)iau4, k(h)ui, k(h)an, k(h)u, k(h)ip5, k(h)i3, k(h)i4, k(h)e4, k(h)i, k(h)it4, k(h)i3, k(h)i3, k(h)e, k(h)i4, k(h)I, k(h)e, k(h)ou3, k(h)ou4, k(h)o4 hi4, k(h)o4, k(h)ai3, k(h)ai, k(h)au3, k(h)ong3, k(h)ong4, k(h)ong k(h)ang, k(h)ik5 k(h)ek5

 

l      河洛音 ,

: lim2, lo2, lian2, lua5, liam2, (少也) liam4, le4, li5, 祿 lok5, lun3, lu5, li4, lam2, le3, li4, li3, li4, li4, lip5, li3, lik5, le5, le5, lik5, le5, lik5, li3, lik5, le5, le3 le5 lik5, lo3, lok5, lok5, 鹿 lok5, lo3, lau2, liu2, liu5, liu5, liu, la3, la3, lok5, la4, let5, let5, lai2, lou2, lou4, lok3, lui5, lui2, lau2, lan2, liong2, lang2, lang, lim, lin2, long3 liam3, ling2, ling2, liau3, liau5, liau, liau2, liu. luan4. 11/9/2018 (Fri.) L.A.

 

m      河洛音 ,  

:   me5 ma5, mui2 mng2 bun2, ma4 be4, mi3, mua2,

 

n       河洛音 ,

nui5 nng5 luan2, niau tsiau4, nui4 nng4 juan4, niau, nua5 lan3, nau4.

 

o      河洛音 (黑也) ,

注:  o 之發音 本文採用 日本漢字音(唐代京城長安音, 即河洛音), 本文不用ROC使用之注音

: (黑也) o, ko4, k(h)o4, po4, lo2, lo3, to2, bo2, so, bo4, so4, ho2, po3, po3, po5, 簿 p(h)o5, ko4, ko4, ho4, tso, tso4, p(h)o4, po3, o2, ho5, ho5, t(h)o2, t(h)o3, hok4, hok3, 祿 lok3, kok5, tok5, ok5, kiok5, t(h)ok5, giok5, siok5, oat5, oan4, long3, hiong, kiong3, kiong, kiong, iong2, ong2, hong, tiong, tsong4, hong, hong, kong, kiong, kong, kong. 11/13/2018 (Tue.) L. A.

 

ou      河洛音 .

注:  ou 之發音 本文採用 日本漢字音(唐代京城長安音, 即河洛音), 本文不用ROC使用之注音

: k(h)ou4, lou2, hou2, p(h)ou, lou2, lou2, kou5, tsou5, k(h)ou4, siou, siou4, tsiou, ts(h)iou5, iou, bou2, bou4, hou4, tou4, tou5, tou4, tou4, 稿 kou4, pou5, p(h)ou5, sou4. pou4, pou4. 11/15/2018 (Thursday) L. A. ,

 

p      河洛音 .

: pun, piann3 (nn表鼻音), pik5, (倒也) poa3, () pi4, pik5, pan, po2, pau, pi4, pit5, pit4, po4, pok5, po, put5, po3, pau, po3, pou3, po5, po5, pe5 pue5, pa4, pa3, pou, pou3, pe3, pa5, pai3, pai5, pak5, pue, pue5, pi5, pou4, pou4, pou4, pok, puann, pan4, pan4, pan4, 便 pian5 , pian4, pian3, pun5, pun4, pun4. 11/17/2018 (Sat.) L. A.

 

p(h) ph       河洛音 .

: p(h)uann (nn表鼻音), 簿 p(h)o5, p(h)ik5, p(h)ou, 批評 p(h)e p(h)ing2, p(h)it5, p(h)ue2, p(h)iann2 or p(h)ou, p(h)ue3, p(h)o4, p(h)o4, p(h)o5, p(h)ou4, p(h)ai3, p(h)ue3, p(h)ue3, p(h)au3 p(h)ok5, o(h)au3, p(h)uann3, p(h)an3, p(h)ua, p(h)inn, p(h)ian, p(h)ong3, p(h)ong3. 11/18/2018 (Sun.) L. A.

 

q, r       不用

 

s      河洛音  厶.

: sik5, sit5, sia4, san4, si5, sui3, sut, si, 女隋(美也) sui4, sin2, sin2, (弱也) sian5, si3, sam, san suann (nn表鼻音), san, (婿也) se5, sin, sim, sin sim, sin, 西 se, sik5, sing, siann, sing, sing, so, so, siok5, so4, siok3, so3, su4, su, sok5, siok5, su5, sia5, sia3, sai3, su3, si, su, sau3, san4, som, som. 11/19/2018 (Mon.) L. A.

 

t      河洛音 .

: tik5, tiau2, tin2, (靜也) tiam3, (柱也) tu4, (, 濕也) tim2 , tiam2 tam2, (滿也) tinn3 (nn表鼻音), (買米也) tia3, (賣稻穀也) (見下篇), (合也) tau4, () tong4, tong4, (不住) tong4 be3 tiau2, tiu3, te3, tou4, tin, tun3, tou2, ting. ti5, tik3, tat5 tik5, tik3, te4, te, te3 te3, ti5, te2, tok5, to, tok3, tok5, tun3, tun5, tai3, tap5, tann4, tui5, tai5 tua3, tai3, tai3, tai, tai3, tou3, tou3, tou4, tou4, tou5, tou4, tau3, tau3, tou, tan3, tam3, tan3, tiam3, tian, ting4, ting3, ting4, tng3 ting3, ting, ting,  長輩 tiong pue3. 

 

 

t(h) th      河洛音 .

: 天子 t(h)ian tsu4, t(h)au2, (賣稻穀也) t(h)iou4, t(h)ui2, t(h)iunn4 (nn表鼻音), t(h)e3, t(h)i3, t(h)o3, t(h)o3, 禿 t(h)ok5, t(h)a, t(h)a5, t(h)ou4, t(h)ou3, 退 t(h)e3, t(h)ui4, t(h)ai, t(h)ai, t(h)ai3, t(h)ai4, t(h)ai3, t(h)ou2, t(h)au3, t(h)au, t(h)uann, t(h)am, t(h)uann3, t(h)am3, t(h)an3. 11/21/2018 (Wednesday) L. A.

 

u      河洛音 ,

: gu3, ju5, () ut4 (tsut5), un4, gu2, ku3, uan4, hun5, uan4, suan3, hu, hu4, hu5, bu4, hu, hu3, hu3, hu3, but3, bu5, bu5, tsu, tsu, tsu3, tsu3, tsut5, ts(h)ut5 tu2, tu2 ti2, ts(h)u, su, su2, ju5, bu4, bu4, bu, bu4, uai, () gue3 (ke), ui, ui, ui, ui3, ui3, ui3, ui5. sui2, kui, kui, kui3, hui5, ui4. 11/22/18 (Thurs.) Thanksgiving Day
 

v, w, x, y, z  等不用

 

 ts     河洛音 ,

: (跑也) tsau4 , tsi, tsia4, 女贊 (好也) tsan4, tsan4, tsin, tsip3. tsa3, tsiap4, tsian2, tsi4, tso4, tsiok5, tsu, tsu, tsi, tsia3, tsiau, tsit4 (今音) gian4 (古音), tset5 ( ), tsik5, tsia5, tsik5, tso, tso, tsap3, tsai, tsai2, tsu4, tsai3, tsai4, tsou3, tsou2, tsau3, tsa4, tsou4, tsau3, tsan4, tsiam3, tsit5, tsit4, tsu4, 指揮 tsi hui. 

 

ts(h) tsh       河洛音 ,

: ts(h)u3 cu3, ts(h)u4 cu4, ts(h)it5, ts(h)et5, () (且慢也) (ban3) ts(h)iann4 (nn表鼻音), ts(h)ok4, ts(h)o, ts(h)o3, ts(h)I, ts(h)ua3, ts(h)u3, ts(h)u3, ts(h)a4, ts(h)a4, ts(h)ua4, ts(h)ai3, ts(h)ai, ts(h)ai4, ts(h)ai4, ts(h)an, ts(h)am, ts(h)am4. ts(h)ing4, ts(h)iong, ts(h)ian. 11/29/18 (Thu.)

 

ng      河洛音 英語音 ng ,

: () ngo3 (si2), ngo4, () (bun2) nga4, () nge3 (han3).

 

ang     河洛音 (a + ng) =

: tang, tang3, 結凍 ket4 tang3 kiat tang3, tang, bang5, iang4, p(h)ang4, liang5, liang5, liang5, liang2, pang, pang, hiang3, siang3, hang5, hang5, hiang, siang4, hiang4, hiang, jiang4, jiang, kang, kiang, liang2, lang2, sang3, lang5, hiang, 10/23/18 (Tuesday) L.A.

 

ing ( eng)       河洛音 i + ng ( e + ng) ,

: sing, sing2, ()(蠻橫也) hing (gik5), ing2, hing3, king4, bing2, hing2, bing2, ling2, ing2, tsing, ling2, king, ing, hing2. : 日本漢字音讀音是 唐長安音, 使用eng.
 

ong     河洛音 (o + ng) = ,

: long3, hiong, kiong3, kiong, kiong, iong2, ong2, hong, tiong, tsong4, hong, hong, kong, kiong, kong, kong. 12/2/2018 (Sun.)

 

ng      河洛音 英語音 ng ,

: ng2 uinn2

 

hng       河洛音 (h + ng),

: () (pi4) hng, hng huinn hong.
 

kng       河洛音 (k + ng),

: (挑也) kng kong, kng kong, kng kuinn kong, kng3, (莖也) kng3 king3
 

mng       河洛音 (m + ng),

: mng2 mui2, mng2 mo, mng bun mui.
 

nng       河洛音 (n + ng) ,

: nng4 nui4 luan4. nng5 nui5 luan3. (to be continued) 12/3/18(Mon.)

 

Png       河洛音 (p + ng) ,

: (姓氏) Png
 

sng       河洛音 (s + ng) ,

: sng/song, sng//suinn, (玩也) sng4, sng3/suinn3.
 

tng       河洛音 (t + ng) ,

: () (流利也) lian tng4, () (長久也) (ku) tng2, () (工人也) tng (kan), =(直視也) tng3/ting3
 

tsng       河洛音 (ts + ng) ,

: tsng/tsong, (打扮也) tsng/tsong, tsng3
 

ts(h)ng       河洛音 ts(h) + ng ,

: 穿 ts(h)ng ts(h)uinn/ts(h)uan 12/4/2018 (Tue.)

 

o, ou, u 3種河洛音拼音比較.

: 日本漢字音讀音是 唐長安音(即河洛音), 使用下列3種拼音法, 本文採用, 其中 o ou 之發音 有異於 ROC 之發音,  u 之發音 本文與ROC皆 讀成 ㄨ.
o       
河洛音 同河洛音 (黑也),

: (黑也) o, ko4, k(h)o4, po4, lo2, lo3, to2, bo2, so 56.
ou       
河洛音 ,

: hou2, p(h)ou, lou2, kou5, tsou5 27.
u       
河洛音 ,

: gu3, ju5, () ut4 (tsut5), un4, gu2 51 .
 

 

nn      河洛音 鼻音.

例;判 p(h)uann3, suann3, kuann4, puann, puann, p(h)uann, tuann, tann3, tinn, ts(h)enn, ts(h)iann4, ts(h)iann4, uann4, t(h)iunn4, () p(h)enn (o2), penn2, t(h)uann, t(h)uann3. suinn3, kuinn, tsuinn3, suinn, tsiann3, sann, siann. 12/6/2018 (Thu.) L.A.

 

 

9種河洛音 英文拼音法:  

*ai       河洛音 (a + i) = .

: p(h)ai3, lai2, sai, k(h)ai3,  來去啊 lai k(h)i3 a3,   kai, k(h)ai, kai3 , tai3, kai3, kai3, kai4, gai3, kai4, sai3, pai3, pai5, p(h)ai3, hai5, hai5, ai3, gai3, ai, tai2, 使 sai3, t(h)ai3, tai, tai3,
*am       
河洛音 (a + m).

: k(h)am4, () tam3 tsui4, lam4.
 *iam       
河洛音 (i + a + m).

: hiam2, hiam4, kiam2, liam2.

*an       河洛音 (a + n) = .

: lan2, pan3,   an, an3,  tuan3, kuan5, kuan3, kuan3, kuan3, kuan3, kuan, kuan, pan, pan, huan, huan, 滿 buan4, huan2, huan2, huan2, ban3, ban3, tan3, tan3, tsan, ts(h)an, uan, uan, tsan4, pan3.

*ian       河洛音 (i + a + n) =  ㄧㄢ (讀成 菸),

: hian4,   hian2, pian4, hian5,  kian3,  (弱也) sian5, sian2, ts(h)ian4, () kian3, p(h)ian3, p(h)ian3, pian3, pian3, tian3, tian3, t(h)ian, tian, lian4, ts(h)ian, ian2, gian2, 沿 ian2, gian, sian, sian, sian, sian5, tan, san4, luan3. 10/24/2018 (Wed.) L.A.

*au       河洛音 (a + u) = .

: bau4,   kau, kau3,   au4, pau, p(h)au3, sau3, tsau4, t(h)au,

lau3,  lau2,  k(h)au3, .

 *iau       河洛音 (i + a + u) =  ㄧㄠ.

: () iau ts(h)iann4, () iau kiu2,   k(h)iau4, liau3, liau, liau, piau, siau, siau, siau, 調 tiau, tiau3, t(h)iau3,   kiau, siau4, hiau4, iau4,   tiau, k(h)iau, p(h)iau, biau4, miau5,  

 *in      河洛音  同 一 ㄣ (讀成  因)

例:  銀  gin2,  神  sin2,  親  tshin. 

*un      河洛音  同  ㄨ ㄣ (讀成  溫)

例:  穩  un4,  ㄨ ㄣ 4溫  un,  ㄨ ㄣ 1.

 

 

*6漢字河洛音英文拼音法(47a):

/////: 6個否定字義同, 河洛音比較: 出自 <康熙字典1716AD>
bu2 bou2, bu2 bou2, bou2 ( but5), bou2 ( bok5), bok3 bo5 mo5, put5 m3. 定義: 止也, 非也, 無也, 不也.
, 無古字, 止也, 莫也. <論語 子罕> 子絕四 : 毋意 bou i3 (not emotional), 毋必 bou pit5 (not extreme), 毋固 bou ko3 (not rigid) 毋我bou gua4 (not selfish). <說文>: , 分極也. 神注: 裂成2極也. <康熙字典> , 無也. 神注: 上述4種皆負面行為. 口語: 孔子杜絕4種負面行為: ()不意氣, 不極端, 不頑固, 不自私. 神注: 河洛音是 bu4 bou4, 河洛音是 bu2 bou2, 一瞥伸出來, 讀音不變, 聲調與定義變. 12/13/2018 (Thu.)

 

 *漢字河洛音英文拼音法(47b):

/////不等6字義同, 河洛音比較: bu2 bou2, bu2 bou2, bou2 ( but5), bou2 ( bok5), bok3 bo5 mo5, put5 m3. 定義: 止也, 非也, 無也, 不也.
-
bu2 (文讀音) bou2 (口語音): ()() bou (iann) bou (tsia5), (字眼) bou (ji3 gan4), (字天書) bou (ji3 t(h)ian si)
-
but5 (文讀音) bou2 (口語音): () bou (kuai3), 勿喜 bou (hi4), 勿驕 bou (kiau), 勿憂 bou iu. <孔叢子 廣詁> : , ---,, 無也.
-
() bou (lai2), (看頭) bou k(h)uann4 t(h)au2, 沒大沒小 bou tua3 bou se3, 沒講 bou kong4, 沒錢 bou tsinn2.
-
() bok3 (kuai3, () bo (ai3) boai4, 莫名其妙 bok3 bing2 ki biou5. : 河洛音/定義 出自<康熙字典1716AD>12/13/2018 (Thu.)

 

*漢字河洛音英文拼音法(47c):

/////不等6字義同, 河洛音比較:
-
put5 (文讀音), m3 (口語音) : () put4 (si2), 不三不四 put4 (sam) put4 (su3), 不利 put4 li5. 不願 m3 guan, 不講 m3 kong4, 不知 m3 tsai put4 ti, 不是 m3 si, 不過 m3 kou, 不好 m3 hou4, 不去 m3 ki3, 不肯 m3 k(h)ing4 ( k(h)eng4), 不准 m3 tsun4 put4 tsun4, 不堪 m3 k(h)am, 不只 m3 tsi4, 不敢 m3 kuann4, 不值 m3 tat5, 不睡 m3 k(h)un3, 不做 m3 tsou3, 不起來 m3 k(h)i lai3, 不愛 (m3 ai3) = mai3. 12/15/2018 (Sat.)
 

/// /    河洛音 皆讀成      li4

漢人漢語: ‘ 河洛音皆讀成 li4 (上聲, 即第4) , 音同’ li4, 你也.

非漢人漢語: ‘ ’, 北京音分別是 er3 ru3 ni3, ‘ 是文言文是白話文, .
<康熙字典 >(西元1716) 的注音是 兒氏切 河洛音讀成li2 si4 , 切成 l + i = li4 ; 北京音 er2 shi4 , 切不出字北京音’!
<康熙字典 >(西元1716) 的注音是 人渚切 河洛音讀成lin2 tsi4 , 切成 t + i = li4 ; 北京音 ren2 zhu3 , 切成 r + u = ru3, 音同’. <康熙字典 >(西元1716) 的注音是 乃里切 河洛音讀成lai4 li4 , 切成 l + i = li4 ; 北京音 nai3 li3 , 切成 n + i = ni3. 3字之俗字也
神農子曰: ‘ 河洛音皆是 li4, 3 個字的切韻被非漢人改音後, 其北京音各異!
Three Han scripts, ‘ ’, all pronounced ‘li4’ in traditional Han language, are equivalent to ‘you’ in English, but each of the 3 words is pronounced differently while carrying identical meaning in Mandarin ! 10/11/2017 (Wed.) Los Angeles

 

漢人漢語: ‘阿姊 河洛音a tsi4 ,‘小弟’ siou ti6, 姊姊/弟弟也; .
非漢人漢語: ‘姊姊北京音 jie3 jie,‘弟弟’di4 di5 非漢人不用阿姊’ ‘小弟’2.
南朝陳國<古今樂錄 木蘭辭> (作者不詳, 花木蘭, 北朝北魏人, 北魏386-534年拓跋圭建立,建都平城,今山西省大同市, 遷都洛陽後 出現民歌<木蘭辭>): ’---昨夜見軍帖,可汗大點兵,軍書十二卷,卷卷有爺名. ---阿爺無大兒,木蘭無長兄,願爲市鞍馬,從此替爺征。---旦辭黄河去,暮至黑山頭。不聞爺娘喚女聲,但聞燕山胡騎聲啾啾。--- (代父從軍12年回家時)--爺娘聞女來,出郭相扶將。阿姊聞妹來,當戶理紅妝。小弟聞姊來,磨刀霍霍向豬羊.’ 神農子注: ‘阿爺河洛音a ia2父親也( ‘少爺’ siau4 ia2是兒子); ‘阿娘’ a nia2母親也. 晉時, 五胡亂華, 鮮卑人拓跋氏建立北魏國, 統治華北(漢人漢語地區), 以漢人漢語為其國語, <木蘭辭>必須以河洛音讀之; 北魏國君是鮮卑人, 可汗稱之; 入侵的敵人是其他胡人族群, 故稱之為胡騎’! '’’名詞(上篇) 11/14/2017 (Tues.) L.A.

 

漢人漢語:古今漢人以稱呼親友/他人,

非漢人漢語: 不用.
殷商宰相伊尹(1649BC-1549BC?) 叫『阿衡』a hing2/<史記 倉公轉> 故濟北王阿母--a bou4/曹操(西元155-220)的別名叫『阿瞞』a mua4/劉備的兒子劉禪(西元207-271) 叫『阿斗』a tau4 /<古辭 焦仲卿妻>(漢末西元196-220年作品): 『上堂謝阿母, 母聽去不止.』阿母 a bou4/同書: 『阿兄得聞之, 悵然心中煩.』阿兄 a hiann/<晉書 五行志中>: (魏明帝西元226-239)景初初, 童謠曰: 「阿公阿公駕馬車, 不意阿公車渡河, 阿公來還當奈何! 」』 阿公 a kong/同書: 『穆帝升平中, 童兒輩忽歌於道曰: 「阿子聞, 曲終輒云, 阿子汝聞不? 」無幾而帝第崩, 太后哭之曰, 「阿子汝聞不? 」』 阿子 a kiann4, 孩子也/東晉王羲之7th個兒子王獻之(西元344-386)稱呼其母親的姊妹叫『阿姨』a i2/唐史學家李延壽(西元600年前後)<南史>/<北史> (南朝/北朝歷史), 書中稱老婦人叫『阿婆』a pou2, 稱祖父(爺爺)叫『阿公』a kong, 稱叔父(叔叔)叫『阿叔』a tsik/李隆基(西元685-762)叫美女楊貴妃(楊玉環), 『阿環』a kuang2/唐韓愈(韓昌黎)(西元768-824)在祭女兒文中, 自稱『阿爹』a tia/唐李商隱(西元813- ~858)<驕兒詩>:"欲爭蛺蝶輕, 未謝柳絮疾. 階前逢阿姊, 六甲頗輸失." 阿姊 a tsi4/<古詩> 家中有阿誰. '’’名詞(下篇) 11/14/2017 (Tues.) L.A

 

漢人漢語:‘阿爺 河洛音a ia2 ,‘阿爸/阿八’ a pa, a pe5, ‘阿爹’a tia, 皆爸爸也; ‘老爸/老八’ lau3 pe6, 老爺 lau3 ia2, 老父也.
非漢人漢語: ‘爸爸北京音 pa4 pa6 pa pa,非漢人不用 .
,<康熙字典>(西元1716)的注音是烏何切, o hou2, 切成 (無聲母) + ou = ou, 口語音 a; , 以遮切,i tsa3, 切成ia2; , 丁邪切, ting sia2, 切成 tia.
阿爺 (a ia2): 北魏(386-534) 出現民歌<木蘭辭> 阿爺無大兒,木蘭無長兄,願爲市鞍馬,從此替爺征. <玉篇> (西元543)俗呼為父爺字. 老爺(lau3 ia2) 即老父, 少爺(siau4 ia2) 即兒子.
阿爸/阿八(a pa/a pe5): <正字通>(明末著作) 夷語稱老者為八八, 或巴巴, 後人因加父作爸字. <玉篇>(西元543) , 父也. 唐韓愈(西元768-824)<祭女拏女文> 阿八. <廣韻>(西元1008) , 父也. <集韻>(西元1039) 必駕切, 音霸, 吳人呼父曰爸 . 老爸(lau3 pe6)即老父. 阿爹 (a tia): 唐韓愈(西元768-824)<祭女拏女文>阿爹. <廣韻>(西元1008) , 父也.---北方人呼父. 羌人呼父也.---荊土 方言謂父為爹. 神農子曰: 阿爺 a ia2最早, 阿爸/阿八, a pa/a pe5 次之, 阿爹 a tia最晚, 臺語皆用! 11/15/17 (Wed.) L.A.

 

漢人漢語: 姊阿 tsi4 a3, 嫂阿 sou4 a3, 舅阿 ku6 a6, 勇阿 iong4 a3(家母叫我), 柑阿 kam a4, 橘阿 ki a4, 椅阿 i a4, 桌阿 tou a4. 有阿 u6 a6, 無阿 bou2 a, 車阿 ts(h)ia ( chia) a4, 邊阿 pinn a.---非漢人漢語: 非漢人 不用 .
<康熙字典>(西元1716): 中阿, 有阿, 四阿, 陪阿, 纖阿, 天阿, 太阿, 少阿, 陽阿. < 小雅> 菁菁者莪, 在彼中阿. <玉篇>中阿 tiong a,水岸也/邸也. 神農子注: 彼岸也. < 小雅>隰桑有阿.<> 枝條阿阿然長美. 有阿 u6 a6, 神農子注: 長枝葉了,也有可能是 長桑葚了. <周禮 冬官考工記 匠人> 四阿重屋. 四阿 su3 a3, <> 若今四柱. 神農子注: 正面有4柱的豪宅. <莊子 達生篇> 東北方之下者, 陪阿鮭龍躍之. 陪阿 pue2 a, <> 鬼怪名 , 狀若小兒. <司馬相如 子虛賦> (179BC-117BC)纖阿為御. 纖阿 tsiam a (女神), 駕御月亮. <淮南子 天文訓> (成書於139BC)天阿者, 群神之闕也. 天阿 t(h)inn a, 天門也(兩旁樓上有觀臺). <前漢 王莽傳> 太阿右拂 大司空甄豐, 少阿義和 京兆尹留歆. 太阿 t(h)ai3 a3 (大官名), 第一位太阿是商國宰相伊尹, 少阿 siou4 a3 (小官名)
<
古詩> 度江采菱, 發陽阿. 陽阿 iang2 a (人名), 古名俳 善歌者
神農子曰: 漢人習於將 阿字擺在 名詞/形容詞/動詞後. 11/17/2017 (Fri.) L.A.,

 

漢人漢語: 阿衡 a hing2, 阿丘 a k(h)u, 阿澤 a tik5, 阿陵 a ling2, 阿房 a pang2, 阿城 a siann2, 阿缟 a kou4, 阿保 a pou4, 阿母 a bou4, 以上是商///西漢等1,500年內歷史文獻上的.
非漢人漢語: 大土丘, 大沼澤, 大山陵, 豪華宮殿, 高級絲織品, 非漢人不用.
< 太甲>:‘不惠于阿衡.’<> , . ,.. 阿衡 a hing2, 太阿/阿衡 殷商高官名. 皆指宰相 伊尹. 神農子注: 公平可倚靠之大官也. < 鄺風>: ‘陟彼阿丘, 言采其蝱.’ <說文>, 登也. <爾雅釋地>(一邊)偏高曰阿丘. <說文> , 捋取也 <說文>, 齧人蟲. 阿丘 a k(h)u, 大坡地也. 登彼大坡地說要採 食人蟲也. <左傳 襄十四年>: ‘敗公徒于阿澤.’ <>濟北 東阿縣西南有大澤. 阿澤 a tik5, 大沼澤也. <前漢地理志> : ‘涿郡 阿陵縣.’ <爾雅釋地>大陵曰阿. 阿陵 a ling2,, 大土山也.
<
史記 秦始皇紀>: ‘先作前殿阿房.’ <> 括地志云:秦阿房宮,亦曰阿城. 阿房 a pang 2, 阿城 a siann2, 豪華宮殿也. <史記 李斯傳>: ‘ 阿縞之衣.’ <小爾雅>繒之精者曰縞. 阿缟 a kou4, 繒帛也 精緻絲織品也, <史記 范睢傳>: ‘不離阿保之手.’ 阿保 a pou4, 人名. <史記 倉公傳>: ‘故濟北王阿母.’ 阿母 a bou4, 母親也. 乳母也. 神農子曰: 漢人的官名 人名 地名 房屋 衣服等 都使用 阿字. 漢人漢語 偉渽! 11/19/2017 (Sun.) L.A.

 

<史記·三王世家>: '古者誅罰不阿親戚, 故天下治.' <荀子·成相>: '外不避仇, 內不阿親, 賢者予.' (動詞): 公正不阿 不阿親戚,不阿親 不阿友; 不阿, 不偏袒也. /台語皆用! 漢人立國最初1,500, 凡大的 美的 好的 都加個阿字, 以示偏愛之意. 古者 以家治國(家天下), 可為官不阿; 今人以黨治國, 派系之內 阿來 阿去, 為官不阿, 難矣! 漢人漢語 美哉!

 

 

End

 

 

;