Home
 

<詩經>          (跂)  台語音  ki4, 或 kia3   北京漢語『 站立也』  

 

        <詩經 衛風>: 予望之o』

 

        <禮記 檀弓>: 『先王之制禮也, 過之者, 俯而就之, 不至焉者, 而及之o』

    <山海經 海外北經> (跂踵國)『厥形雖大, 斯腳則o』

      

      <永州崔中丞萬古堂記>(唐柳宗元): 皆大石林立---怒者虎鬬, 者鳥厲o

 

        <說文>: 『, 舉踵而望也o 』段注: 『踵者, 跟也o, 或作 o 』

  

        <說文>: 『, 去寄反o 』台語音 ki4 ki4 切成 ki4;  台語音又讀 ki4 kia3 切成 kia3.    

 

        <廣雅>: 『, 立也o 』    

 

         今日台語 『企起來』或 『跂起來』kia ki3 lai3, 說成北京漢語是 『站起來』也!!!

台語至今仍用『企』或 『字, 只有說國語/普通話時, 才用『站字!!!

 

        河洛漢語和北京漢語是2套不同的漢語!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!