Home
 

<史記>          陵遲   台語音  lieng ti   北京漢語 『陵霸也』  

 

    <史記司馬相如傳>: 『反衰世之陵遲, 繼周氏之絕業o』

    

      陵遲 原意是『衰頹』之意, 今日台語引申 為『欺凌/凌霸』(使衰頹)之意o

 

       <說文>(西元121年): 『, 力譍切』台語音 lek ieng 切成 lieng2.

 

       <說文>(西元121年): 『, 直尼切』台語音 tit ni2 切成 ti.

 

      故『陵遲』台語音讀成 lieng ti.