Home

              

唐詩              講古  台語音 kong ko4   講故/古事也

 

 

      唐柳宗元(西元773-819)<答嚴厚輿論師道>: "言道講古, 窮文辭以為師o" 

 

      明馮夢龍(西元1574-1646)<警世通言>: "眞仙須急忙追趕, 途路之上, 且不要講古 o " 

 

      今日台語的 "講古" kang ko4或 kong ko4, 北京漢語說成 "講故事"也!