Home

<集韻>    (宋國官編 西元 1039年)

   台語音  tiu3    稻子也

              <集韻>: 稻, 直祐切o                              

             』台語音 tit, 聲母音昰 ti 音    直祐切, 北京語切不出daw4音

             『』台語 音 iu, 韻母音昰 u音                                                                        

                 直祐切成 tiu                     

             『 集韻』: 西元1039年宋仁宗時完搞,

                  收集宋國漢人漢字音, 共有53525字

                  , 廣韻多收錄27331漢字