Home
 

唐詩                    衫褲     台語音 sa(n)2 ko  衣褲/衣服也   北京漢語無此語彙    

                 越羅衫褲迎春風, 玉刻麒麟腰帶紅o』(唐   

                 李賀詩)                                                                                                             

              李賀(790-816): 唐詩人, 未考科舉o   

              神農子注: 『衫褲』昰漢人的正統漢語

                  自唐至今, 又傳了1000餘年!    

              比較: 『衫褲款款, 出外趁錢o』(正統漢語)

                        『整理衣物, 出外掙錢o』(北京漢語)